L-tek Salgs- og leveringsbetingelser

Velkommen til L-tek

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra L-TEK A/S. Vi anbefaler, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du handler hos os.

w

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os. Har du spørgsmål til nedenstående handelsbetingelser – KLIK HER

01. Aftaler

Medmindre andet måtte være skriftligt aftalt med L-TEK A/S gælder for alle leverancer (også leverancer uden for Skandinavien) de “Almindelige Leveringsbetingelser – NL 01” med nedenstående ændringer, præciseringer og tilføjelser.

Andre forhold relateret til en specifik indkøbsordre end de her anførte kræver således i hvert enkelt tilfælde skriftligt samtykke fra L-TEK A/S.

Ved accept af L-TEK A/S’ tilbud, accepteres det, at L-TEK A/S kan være berettiget til at opkræve en højere pris end prisen angivet i tilbuddet, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. nedenfor i punkt 02 Priser.

Indsigelser mod de i en ordrebekræftelse anførte vilkår og specifikationer skal ske skriftligt inden 3 arbejdsdage fra ordrebekræftelsens datering.

02. Priser

De i tilbuddet anførte priser er de på tilbudsdatoen gældende og alle priser er i DKK, medmindre andet er angivet. Ethvert tilbud forstås som én samlet leverance. Indtil prisen er endeligt bekræftet ved ordrebekræftelse fra L-TEK A/S, er L-TEK A/S ved ændringer i L-TEK A/S’ indkøbspriser, valutakurser, afgifter m.v. berettiget til at opkræve en højere pris end angivet i tilbuddet.

Fakturaer med ordreværdi på under DKK 500,00 ekskl. moms pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 200,00 ekskl. moms.

Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, er den angivne pris ekskl. emballage, fragt, forsikring og moms.

03. Levering

Enhver angivelse af leveringstider eller tidsrum for levering regnes – medmindre andet er anført i tilbuddet – fra endelig ordrebekræftelse.

Alle leverancer sker, medmindre andet er skriftligt aftalt, AB fabrik (Ex Works, jf. INCOTERMS 2010) fra L-tek A/S’ lager, eller direkte fra en eventuel underleverandør, såfremt dette fremgår af ordrebekræftelsen. Levering sker på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt. Eventuel forsendelse fra L-tek A/S’ adresse sker således for købers regning og risiko.

Hvis L-tek A/S ikke kan levere sin ydelse på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt, og dette skyldes forsinkelse hos en underleverandør, er L-tek A/S berettiget til at udskyde sin levering tilsvarende.

Der beregnes ikke bod ved eventuel forsinket levering, men køber kan i overensstemmelse med NL 01 punkt 14 hæve aftalen og kræve erstatning, såfremt L-tek A/S ikke leverer indenfor en fastsat yderligere frist. Erstatningen er begrænset, jf. NL 01 punkt 14, stk. 5.

04. Betaling

Betaling skal, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, ske netto kontant 14 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdagen tilskrives morarente efter de til enhver tid gældende regler i renteloven.

05. Ejendomsforhold

L-TEK A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling er modtaget.

06. Ansvar for mangler

Reklamationer vedrørende mangler, der kan konstateres ved en undersøgelse af varen ved modtagelsen, skal ske skriftligt uden ugrundet ophold og senest 1 uge efter varens modtagelse. I andre tilfælde skal reklamation ske straks, når køber konstaterer eller burde have konstateret manglen.

L-tek A/S har intet ansvar for mangler, herunder funktionsevne eller egenskaber, ved produkter, der baserer sig på materiale eller tegninger/beregninger fra køber eller en af denne antaget medhjælp. Tilsvarende gælder, hvis L-TEK A/S bistår med rentegning, programmering eller udarbejdelse af prototyper ud fra købers oplysninger.

Ved reparation, tilretning eller udskiftning af varer, foregår dette som udgangspunkt på L-tek A/S’ adresse, således at køber efter anmodning er forpligtet til at returnere varen til L-tek A/S og afholde de hermed forbundne omkostninger. Efter endt reparation, tilretning eller udskiftning returneres varen til køber for L-tek A/S’ regning. Dette forudsætter, at returnering kan ske til en adresse i Danmark, og at afhjælpningen er sket på grundlag af en berettiget reklamation.

Ansvaret for mangler er i øvrigt begrænset, jf. NL 01 punkt 34. Begrænsningerne gælder tilsvarende i tilfælde af eventuelt konstruktions- og/eller rådgivningsansvar for L-tek A/S og/eller tilsvarende ansvar i relation til L-tek A/S’ underleverandører.

07. Returnering af varer

Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale herom. Såfremt L-tek A/S accepterer returnering af varen, fremsendes en returseddel fra L-tek A/S, som skal returneres sammen med varen. Der kan under alle omstændigheder kun ske returnering af varer, der er ubrugte og i original stand samt med original dokumentation.

08. Produktansvar

Der henvises til NL 01, pkt. 35. Ansvaret er dog maksimeret til DKK 1 mio. pr. skade, ligesom L-tek A/S ikke er ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

09. Tvister

Tvister som udspringer af leverancer fra L-tek A/S, skal afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole med Retten i Århus som værneting.

GDPR politik

Databehandling af personoplysninger: Dine afgivne oplysninger vil blive brugt til at vurdere, om der skal oprettes en sag hos L-tek A/S. L-tek A/S er dataansvarlig for din afgivne oplysninger. L-tek har  hovedkontor på adressen Auningvej 91 C, Nørager, 8961 Allingåbro, CVR nr. 27931170. Du kan kontakte Randi Lund Nielsen på randi@l-tek.dk og telefon 89153192. Afgivelsen af oplysningerne kan være en forudsætning ifølge en lov, som L-tek administrerer efter eller for at lave en kontrakt. Hvis dine oplysninger ikke indsendes til brug for sagen, kan det eventuelt betyde, at sagen ikke kan færdiggøres. Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Klage: Du kan kontakte vores rådgiver om databeskyttelse, der hedder Randi Lund Nielsen og har mail randi@l-tek.dk og telefon 89153192 og få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200,  mail dt@datatilsynet.dk over vores behandling af dine persondata.

De oplysninger, du har indsendt anvendes alene i en sag, som du her indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi offentliggør ikke din henvendelse. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag her og videresendelse er nødvendig for din sag f.eks. ved køb og salg kan der ske videresendelse til en underleverandør. Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares efter bogføringslovgivningen, dvs. normalt 5 år, medmindre andre forhold gør, at oplysningerne opbevares til f.eks. en længerevarende retssag. Alle oplysningerne opbevares i overensstemmelse med persondataforordningen. Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: skattelovgivningen, bogføringslovgivningen og persondataforordningen.

Kontakt

L-tek A/S
Auningvej 91 C, DK-8961 Allingåbro, Nørager
Tlf: +45 86 48 72 95
E-mail: info@l-tek.dk

CVR.: 27931170